TERMENI ȘI CONDIȚII

Utilizarea Site-ului și achiziționarea Produselor, respectiv bunurile și serviciile digitale disponibile pe Site sunt reglementate de următorul set de Termene și condițiile (în continuare „TC” sau ”Contractul”), precum și de restul documentelor menționate în prezentul document, fiind aplicabile tuturor utilizatorilor, fie persoane fizice sau juridice, a site-ului www.startinbac.ro (denumit în continuare Site-ul sau platforma START IN BAC), cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document.   

Accesarea, utilizarea sau achiziționarea oricăror produse și servicii puse la dispoziția Dvs. pe platforma START IN BAC este supusă acceptării următorului set de termene și condiții, ce formează Contractul dintre Societatea noastră, și dumneavoastră.  

 Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul set de Termene și Condiții înainte de a plasa o comandă sau de a vă înscrie la un curs.  

 

Art.1. PĂRŢILE CONTRACTULUI 

1.1 Prestatorul este AGER MIND VISION SRL, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Imparatul Traian, Nr. 1B, Bl. B1a, Sc. 2, Etaj 3, Ap. 50, Județ Bucureşti, având CUI: 45944955, Nr. de ordine la ORC: J40/6879/2022 și Identificator Unic la Nivel European EUID ROONRC.J40/6879/2022, denumit în continuare Prestatorul 

1.2 Beneficiarul este persoana fizică sau juridică care accesează sau utilizează site-ul sau achiziționează bunurile cu conținut digital sau serviciile digitale (denumite în continuare produse sau bunuri și servicii digitale) puse la dispoziție de către Prestator și se identifică prin datele sale care apar pe factura de comandă care se generează în momentul completării formularului de înscriere și este denumit în continuare BeneficiarCursant sau Utilizator. 

denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”  

Definiții:  

În sensul prezentului set de termene și condiții, expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

 1. bunuri cu elemente digitale – orice obiect corporal mobil care încorporează un conţinut digital sau un serviciu digital sau este interconectat cu acestea, astfel încât, în absenţa respectivului conţinut digital sau serviciu digital, bunurile nu şi-ar putea îndeplini funcţiile; 
 2. consumator – orice persoană fizică care acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale; 
 3. comerciant – orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă este publică sau privată, care acţionează în scopuri ce ţin de activitatea comercială, industrială, artizanală sau profesională; 
 4. conţinut digital – date produse şi furnizate în format digital; 
 5. contract la distanţă – orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul; 
 6. date cu caracter personal – astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
 7. preţ – bani sau o reprezentare digitală a valorii datorate în schimbul furnizării de conţinut digital sau de servicii digitale; 
 8. serviciu digital – un serviciu ce prezintă una dintre următoarele caracteristici: 
 1. a) permite consumatorului crearea, prelucrarea, stocarea sau accesarea datelor în format digital;
 2. b) permite schimbul de date în format digital încărcate sau create de consumator sau de alţi utilizatori ai serviciului respectiv sau orice altă interacţiune cu aceste date;
 1.  suport durabil – orice instrument care permite consumatorului sau comerciantului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare, pentru o perioadă adecvată scopului informaţiilor şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate (de ex. adresa de poștă electronică) 
 2. piaţă online – orice serviciu care utilizează software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicație gestionată de către profesionist sau în numele acestuia, care le permite consumatorilor să încheie contracte la distanţă cu alţi profesionişti sau consumatori.  

 

Art.2.  OBIECTUL CONTRACTULUI 

 1. Obiectul Contractului îl reprezintă prestarea de servicii digitale și/sau furnizarea de bunuri cu conținut digital, constând în cursuri educaționale și de formare, de către Prestator din gama de produse prezentate pe platforma START IN BAC sau prin alte mijloace sau canale de comunicare, Beneficiarului, în schimbul unui preț, pe bază de comandă respectiv înscriere în conformitate cu clauzele prevăzute în prezentul contract. 

2.2. Specificațiile Bunurilor și Serviciilor digitale, ce fac obiectul prezentului Contract sunt comunicate de către Prestator Beneficiarului în detaliu fie prin publicare pe platformă sau în cadrul întâlnirii de informare și prezentare online stabilite între Beneficiar și reprezentanții Prestatorului.   

2.3. Prestatorul își îndeplinește obligația de livrare a bunurilor cu conținut digital în momentul în care bunul este transmis și predat către Beneficiar, la adresa menționată de către beneficiar.

2.4. Prestatorul își îndeplinește obligația de furnizare a conținutului digital/serviciilor digitale la data la care conținutul digital/serviciul digital devine accesibil pentru Beneficiar respectiv prin activarea contului de Utilizator pentru accesul pe platforma START IN BAC, iar achitarea prețului reprezintă acordul expres al Beneficiarului de începere a furnizării Serviciilor digitale.

2.5. Bunurile și Serviciile Digitale nu sunt purtătoare de actualizări, nefiind menite a fi supuse vreunor actualizări sau susceptibile de actualizare.  

2.6. Accesul și utilizarea Site-ului, precum și efectuarea comenzilor/înscrierilor, respectiv achiziționarea bunurilor cu conținut digital și/sau prestarea serviciilor digitale sunt supuse și reglementate de prezentul document, de contractul încheiat între părți, de politicile Societății, precum și de legislația aplicabilă în materie. Folosirea Site-ului, efectuarea comenzilor, achiziționarea și furnizarea Bunurilor și Serviciilor digitale nu sunt posibile în lipsa unui acord asupra Termenilor și Condițiilor. În situația în care nu sunteți de acord cu prevederile acestor documente, vă rugăm să nu utilizați Site-ul și să nu efectuați comenzi/înscrieri.  

Art.3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI. DURATA CONTRACTULUI 

3.1 Prin acceptarea termenilor și condițiilor, respectiv prin comanda Beneficiarului și confirmarea comenzii de către Prestator, contractul se consideră încheiat între părți. 

3.2 Prezentul document are valoare de contract, fiind valabil încheiat la distanță, exclusiv prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a părților și fără a fi necesară semnătura părților (olografă sau electronică). Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile convin că semnătura nu reprezintă în niciun caz o condiție de validitate a Contractului. 

Art.4. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 

4.1. Prețul bunurilor sau serviciilor digitale sunt comunicate de către Prestator în cadrul întâlnirii de informare și prezentare stabilite între Beneficiar și reprezentanții Prestatorului. 

4.2. ​​Plata se va putea face online, cu cardul, prin intermediul unui procesator de plăți sau prin transfer bancar. 

4.3. Bunurile sau Serviciile digitale se pot plăti fie integral, fie în rate, în funcție de înțelegerea părților. În cazul în care Beneficiarul efectuează plata prețului prin plăți recurente Beneficiarul nu trebuie să parcurgă o procedură lunară sau anuală de plată, sumele aferente bunurilor și serviciilor digitale, ce fac obiectul contractului, urmând a fi debitate automat din contul Beneficiarului, la scadența fiecărei rate, potrivit înțelegerii părților. 

4.4. Plata recurentă presupune că la data scadentă a fiecărei rate se va efectua ​​automat plata de pe cardul introdus de către Beneficiar la prima comandă. Beneficiarul poate dezactiva în orice moment opțiunea de plată recurentă, cu un singur click, din contul de utilizator a Beneficiarului pe platforma Prestatorului

4.5. Prestatorul va emite Beneficiarului o factură pentru bunurile și serviciile digitale ce fac obiectul prezentului contract, scop în care Beneficiarul va furniza Prestatorului toate informațiile complete, corecte și actuale necesare emiterii facturii și a documentelor justificative prevăzute de lege.

4.6. Factura pentru orice comandă (inclusiv pentru plățile recurente) va putea fi regăsită în contul de utilizator al Beneficiarului de pe platforma Prestatorului și descărcată de pe aceasta. 

Art.5 CONFORMITATEA ȘI MĂSURILE CORECTIVE APLICABILE ÎN CAZUL CONSUMATORILOR

Prezenta secțiune se aplică în mod exclusiv consumatorilor, astfel cum sunt definiți de legea aplicabilă și anume: persoanelor fizice care acţionează în scopuri care se află în afara activităţii lor comerciale, industriale, artizanale sau profesionale. 

5.1 Conformitatea bunului și serviciilor digitale

Prestatorul are obligația să furnizeze bunurile și serviciile digital, ce fac obiectul prezentului Contract, cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de normele legale aplicabile, în special prevăzute de OUG 140/2021 și OUG 141/2021.

5.2 Cerinţe subiective de conformitate 

Bunurile și serviciile digitale sunt în conformitate cu contractul dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. a) respectă descrierea, tipul, cantitatea şi calitatea şi deţin funcţionalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea şi caracteristicile prevăzute în prezentul contract;
 2. b) corespund scopului special pentru care Beneficiarul le solicită, pe care Beneficiarul l-a adus la cunoștința Prestatorului cel târziu în momentul încheierii contractului şi pe care Prestatorul l-a acceptat;
 3. c) sunt livrate/furnizate împreună cu toate accesoriile şi cu toate instrucţiunile, inclusiv de instalare, dacă este cazul; 
 4. d) sunt furnizate cu actualizări, dacă este cazul. 

5.3 Cerinţe obiective de conformitate 

(1) Pe lângă respectarea cerinţelor subiective de conformitate prevăzute la art. 5.2, bunurile și serviciile digitale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) corespund scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri / servicii digitale de acelaşi tip, ţinând seama, dacă este cazul, de prevederile legale în vigoare, de standarde tehnice sau, în absenţa unor astfel de standarde tehnice, de coduri de conduită aplicabile în domeniu şi specifice sectorului;
 2. b) dacă este cazul, bunul și serviciile digitale sunt furnizate împreună cu accesoriile și instrucțiunile; 
 3. c) bunul digital respectă cantitatea şi deţine calităţile şi alte caracteristici, inclusiv în materie de durabilitate, funcţionalitate, compatibilitate şi securitate, care sunt normale pentru bunurile de acelaşi tip şi la care Beneficiarul se poate aştepta în mod rezonabil, având în vedere natura bunului şi ţinând seama de orice declaraţie publică făcută de Prestator sau în numele acestuia;
 1. d) serviciile digitale respectă cantitatea şi deţin calităţile şi caracteristicile de performanţă, inclusiv în materie de funcţionalitate, compatibilitate, accesibilitate, continuitate şi securitate, care sunt normale pentru conţinutul digital sau serviciile digitale de acelaşi tip şi la care Beneficiraul se poate aştepta în mod rezonabil, având în vedere natura conţinutului digital sau a serviciului digital şi ţinând seama de orice declaraţie publică făcută de Prestator sau în numele acestuia. 
 2. e) este în conformitate cu orice versiune de testare sau prezentare a conținutului digital sau a serviciului digital pusă la dispoziție de Prestator înainte de încheierea contractului.

(2) Prestatorul nu este ţinut să respecte declaraţiile publice, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) lit. c) și lit. d) de mai sus, în cazul în care acesta demonstrează cel puţin una din următoarele situaţii:

 1. a) nu cunoştea şi nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declaraţia publică în cauză;
 2. b) până la momentul încheierii contractului, declaraţia publică a fost rectificată în acelaşi mod sau într-un mod similar celui în care a fost făcută; sau
 3. c) decizia de a achiziţiona bunurile sau serviciile digitale nu ar fi putut fi influenţată de declaraţia publică.

(3) În cazul în care contractul prevede furnizarea continuă a conținutului digital sau a serviciului digital pe parcursul unei anumite perioade, conținutul digital sau serviciul digital trebuie să fie conform pe întreaga durată a perioadei respective.

(4) Nu există o neconformitate potrivit prevederilor alin. (1) și (2) dacă, la momentul încheierii contractului, Beneficiarul a fost informat în mod explicit și într-un limbaj clar că o anumită caracteristică a bunurilor/serviciilor digitale nu corespund cerinţelor obiective de conformitate prevăzute la alin. (1) și (2), iar Beneficiarul a acceptat în mod expres şi separat acest lucru la momentul încheierii contractului.

Art. 5.4: Instalarea incorectă a bunurilor 

Orice neconformitate cauzată de instalarea incorectă a bunurilor este considerată ca reprezentând o neconformitate a bunurilor în una din următoarele situaţii:

 1. a) instalarea face parte din contractul încheiat cu Prestatorul şi a fost realizată de Prestator sau sub răspunderea acestuia;
 2. b) instalarea, destinată să fie realizată de Beneficiar, a fost realizată de acesta şi instalarea incorectă s-a datorat unor deficienţe în instrucţiunile de instalare furnizate de Prestator.

Art. 5.5: Integrarea incorectă a conţinutului digital sau a serviciului digital 

Se consideră ca fiind o neconformitate a conţinutului digital sau a serviciului digital orice neconformitate cauzată de integrarea incorectă a conţinutului digital sau a serviciului digital în mediul digital al Beneficiarului, dacă este îndeplinită una din următoarele condiţii:

 1. a) conţinutul digital sau serviciul digital a fost integrat de Prestator sau sub răspunderea acestuia;
 2. b) conţinutul digital sau serviciul digital a fost destinat să fie integrat de Beneficiar, iar integrarea incorectă s-a datorat unor deficienţe în instrucţiunile de integrare furnizate de Prestator.

5.6. Răspunderea Prestatorului 

(1) În cazul bunurilor cu conținut digital, Prestatorul răspunde faţă de Beneficiar pentru orice neconformitate potrivit dispozițiilor legale aplicabile, respectiv pentru orice neconformitate care există în momentul livrării și care este constatată în termen de 2 ani de la data respectivă. 

(2) În cazul serviciilor digitale, Prestatorul răspunde pentru nefurnizare sau neconformitate  a conținutului digital sau a serviciului digital potrivit prevederilor legale aplicabile. 

5.7. Măsurile corective în caz de neconformitate a bunului digital 

(1) În caz de neconformitate, Beneficiarul are dreptul la aducerea în conformitate a bunului, la o reducere proporţională a preţului sau la încetarea contractului în condiţiile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile.

(2) Pentru ca bunul să fie adus în conformitate, Beneficiarul poate opta între reparaţie şi înlocuire, cu excepţia cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparaţie cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune Prestatorului costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele, inclusiv următoarele:

 1. a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea;
 2. b) gravitatea neconformităţii; sau
 3. c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru Beneficiar.

(3) Prestatorul poate refuza să aducă în conformitate bunul digital dacă reparaţia sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele, inclusiv cele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b).

(4) Beneficiarul are dreptul fie să obţină o reducere proporţională a preţului în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, fie să obţină încetarea contractului în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în oricare dintre următoarele cazuri:

 1. a) Prestatorul nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea în condițiile legii într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice sau Prestatorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile potrivit prevederilor alin. (3) de mai sus;
 2. b) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor Prestatorului de a o remedia;
 3. c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preţ sau dreptul la încetarea imediată a contractului;
 4. d) Prestatorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru Beneficiar ori acest lucru reiese clar din circumstanţele cazului.

(5) Beneficiarul nu are dreptul de a obţine încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră. 

(6) Beneficiarul are dreptul de a suspenda plata unei părţi restante din preţul bunului digital sau a unei părţi a acestuia până în momentul în care Prestatorul îşi va fi îndeplinit obligaţiile care îi revin potrivit legii.

(7) Beneficiarul poate opta pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunului digital este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice.

5.8. Măsurile corective în cazul nefurnizării sau neconformității serviciilor digitale 

 1. Măsurile corective în cazul nefurnizării conținutului / serviciilor digitale

În cazul în care Prestatorul nu furnizează serviciul digital, fără întârzieri nejustificate, după încheierea contractului, Beneficiarul îi va solicita Prestatorului să furnizeze serviciul digital. Dacă, în aceste circumstanţe, Prestatorul nu furnizează serviciul digital fără întârzieri nejustificate sau într-un termen suplimentar, astfel cum convin în mod expres părţile, Beneficiarul are dreptul să înceteze contractul.

Dispozițiile de mai sus nu se aplică, iar Beneficiarul are dreptul să înceteze contractul direct, în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) Prestatorul a declarat că nu va furniza serviciul digital sau acest lucru reiese clar din circumstanţe;
 2. b) părțile au convenit că pentru Beneficiar este esenţială furnizarea la o anumită dată sau acest lucru reiese în mod clar din circumstanţele care însoţesc încheierea contractului, iar Prestatorul nu furnizează conţinutul digital sau serviciul digital până la sau la data respectivă.
 3. Măsurile corective în cazul neconformității conținutului / serviciilor digitale

(1) În caz de neconformitate, Beneficiarul are dreptul la aducerea în conformitate a conținutului digital sau a serviciului digital, la o reducere proporţională a preţului sau la încetarea contractului în condiţiile prevăzute în prezentul articol.

(2) Beneficiarul are dreptul la aducerea în conformitate a conţinutului digital sau a serviciului digital, cu excepţia cazului în care acest lucru ar fi imposibil sau ar impune Prestatorului costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele, inclusiv:

 1. a) valoarea conţinutului digital sau a serviciului digital în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea;
 2. b) gravitatea neconformităţii.

(3) Prestatorul aduce serviciul digital în conformitate într-o perioadă de timp rezonabilă care nu poate depăşi 15 zile calendaristice din momentul în care Prestatorul a fost informat de către Beneficiar cu privire la neconformitate şi care este stabilit de comun acord, în scris, între părți, fără costuri şi fără vreun inconvenient semnificativ pentru Beneficiar, ţinând seama de natura conţinutului digital sau a serviciului digital şi de scopul pentru care Beneficiarul a solicitat conţinutul digital sau serviciul digital.

(4) Beneficiarul are dreptul fie la reducerea proporţională a preţului în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în cazul în care conţinutul digital sau serviciul digital este furnizat în schimbul plăţii unui preţ, fie la încetarea contractului în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în oricare dintre următoarele cazuri:

 1. a) măsura corectivă pentru aducerea în conformitate a conţinutului digital sau a serviciului digital este imposibilă sau disproporţionată pentru Prestator;
 2. b) Prestatorul nu a adus în conformitate serviciul digital în conformitate cu alin. (3) de mai sus;
 3. c) se constată o neconformitate, în pofida încercării Prestatorului de a aduce conţinutul digital sau serviciul digital în conformitate;
 4. d) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere imediată de preţ sau încetarea imediată a contractului;
 5. e) Prestatorul a declarat că nu va aduce serviciul digital în conformitate, în termenul şi condiţiile prevăzute la alin. (3), ori acest lucru reiese clar din circumstanţele cazului.

(5) Reducerea de preţ este proporţională cu diminuarea valorii serviciului digital furnizat Beneficiarului în comparaţie cu valoarea pe care serviciul digital ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

(6) Atunci când serviciul digital este furnizat în schimbul plăţii unui preţ, Beneficiarul are dreptul de a obţine încetarea contractului numai dacă neconformitatea nu este minoră.

(7) În caz de neconformitate, Beneficiarul are dreptul de a suspenda plata unei părţi restante din preţul serviciului digital sau a unei părţi a acesteia până la aducerea în conformitate de către Prestator a serviciului digital, cu condiţia ca plata suspendată să nu fie aferentă unui conţinut digital sau serviciu digital deja furnizat de către Prestator şi care a fost conform.

Art.6 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

6.1 Drepturile și Obligațiile Prestatorului 

6.1.1 Să furnizeze Bunurile și Serviciile digitale, în condițiile prevăzute de prezentul Contract și de normele aplicabile. 

6.1.2 Să ofere Bunurile și Serviciile, ce fac obiectul prezentului Contract, în condițiile şi la termenele stabilite și comunicate în prealabil Beneficiarului.

6.1.3 Să emită factura fiscală aferentă, în modalitățile și în termenul prevăzut în prezentul Contract. 

6.1.4 În cazul retragerii Beneficiarului din contract în condițiile prevăzute în Anexa 1 din Contract sau a încetării contractului de către Beneficiar în condițiile Contractului, Prestatorul poate interzice orice utilizare ulterioară a conținutului digital sau a serviciului digital, ce face obiectul Contractului sau furnizat în temeiul Contractului, Prestatorul procedând la blocarea accesului la conținutul digital sau la serviciul digital, inclusiv la pachetul de bonusuri și/sau prin dezactivarea contului de utilizator al Beneficiarului.

6.2 Drepturile și obligațiile Beneficiarului 

6.2.1. Să achite prețul convenit conform prezentului Contract, la termenele stabilite. În cazul în care Beneficiarul nu onorează termenele de plata stabilite, Prestatorul este absolvit de livrarea bunului sau de furnizarea serviciilor digitale și de obligația oferirii accesului la platformă sau oricăror facilități sau servicii conexe sau bunurilor neachitate. În această situație, Beneficiarul nu va beneficia de bonusul prevăzut în Contract.  

6.2.2. Să respecte întocmai regulile de comunicare stabilite de Prestator pe grupul de suport, oferit ca parte a pachetului de bonus, și să nu folosească un limbaj nepotrivit sau licențios pe acest grup la adresa Prestatorului sau a oricărui alt participant în cadrul grupului sau cursului, fiind interzisă acestuia postarea de mesaje scrise/verbale sau manifestarea unor atitudini apte de a provoca orice fel de daună sau ar periclita imaginea Prestatorului sau a oricărei alte persoane. Discuțiile și/sau argumentările se vor purta pe un ton colegial, mesajele care nu respectă aceste minime reguli de conduită urmând a fi eliminate de pe platformă fără a fi necesară vreo notificare prealabilă.

6.2.3 În ipoteza în care Prestatorul apreciază că faptele/mesajele postate/limbajul/tonul folosit ar fi de natură a aduce prejudicii de orice fel sau a periclita imaginea acestuia ori sunt contrare normelor de drept, valorilor sociale/morale, ordinii publice sau bunelor moravuri, poate hotărî, după notificarea prealabilă a Beneficiarului, să scoată Beneficiarul  din grupul de suport, fără a mai avea acces la acesta. Pentru înlăturarea oricărei îndoieli, Beneficiarul nu va avea dreptul de a pretinde restituirea prețului în astfel de situații.  

6.2.4. Să nu pună la dispoziția niciunui terţ, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, materialele/cursul sau părți ale acestuia pus la dispoziția sa de către Prestator prin accesul la platforma Prestatorului, Beneficiarul având exclusiv dreptul de a folosi materialele/cursul spre îmbunătățirea abilităților personale. În acest sens Beneficiarul este obligat să nu divulge userul și parola de conectare la contul de utilizator către terți, acestea fiind destinate strict pentru a fi utilizate de Beneficiar.

6.2.5. Să nu aducă atingere imaginii trainerilor / profesorilor, participanților sau autorului și să respecte dreptul de proprietate intelectuală și confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în baza prezentului Contract. 

6.2.6. Beneficiarul are dreptul să i se respecte confidențialitatea informațiilor și a datelor furnizate în temeiul prezentului Contract, inclusiv dreptul la confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

6.2.7 Beneficiarul are dreptul să solicite și să obțină factura fiscală aferentă plății efectuate.

6.2.8 În cazul încetării contractului Beneficiarul are obligația de a se abține de la utilizarea conținutului digital sau serviciului digital oferit de Prestator, fiind interzisă punerea acestora la dispoziția terților. 

6.2.9 Beneficiarul poate oferi din proprie inițiativă sau la solicitarea Prestatorului sugestii, păreri, testimoniale în legătură cu bunurile și serviciile furnizare de Prestator. În acest sens Prestatorul va avea dreptul de a include sugestiile, părerile sau testimonialele cu privire la bunurile și serviciile Prestatorului în articolele, platforma sau în materialele de prezentare ale Prestatorului, precum și de a publica sugestiile, părerile sau testimonialele cu privire la bunurile și serviciile Prestatorului în reviste și pe pagini web. 

 

Art.7 DREPTUL DE RETRAGERE  

7.1. Beneficiari – comercianți  

Având în vedere prevederile OUG 34/2014, în situația în care Produsele respectiv bunurile și / sau serviciile digitale oferite de Prestator sunt achiziționate de comercianți, întrucât aceștia nu se încadrează în noțiunea de „consumator”, astfel cum acesta este definit de legislația în vigoare, dreptul de retragere nu este aplicabil.  

7.2. Beneficiari – consumatori  

Dreptul de retragere aplicabil Beneficiarilor, care au calitatea de consumatori, potrivit definiției din partea introductivă, este reglementat în Anexa 1 la prezentul Contract.   

 

Art.8 RĂSPUNDERE 

8.1. Fiecare dintre părți este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integral și la timp a tuturor obligațiilor asumate prin prezentul contract. 

8.2. Acceptarea termenilor și condițiilor contractuale se confirmă prin bifarea căsuței corespunzătoare de pe site. Prin accesarea site-ului, crearea Contului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc termenii și condițiile site-ului în ultima lor versiune, comunicată în cadrul site-ului. 

8.3. În cazul în care Beneficiarul-consumator, fără a exista vreun caz de neconformitate/nefurnizare a bunurilor și serviciilor digitale, decide în mod unilateral ca, după furnizarea bunului și serviciilor digitale de către Prestator, să nu utilizeze bunul digital sau să nu acceseze platforma și instrumentele digitale puse la dispoziție de Prestator, în temeiul prezentului Contract sau se răzgândește fără a exista un caz de neconformitate/nefurnizare, Beneficiarul nu este îndreptățit la restituirea prețului, iar dacă prețul a fost achitat numai parțial, obligațiile de plată asumate rămân valabile potrivit contractului. Prezenta prevedere nu va aduce atingere dreptului de retragere a Beneficiarului. 

8.4. În cazul în care Beneficiarul-comerciant,  decide în mod unilateral ca, în cursul sau după furnizarea bunului și/sau serviciilor digitale de către Prestator, să nu utilizeze bunul digital sau să nu acceseze platforma și instrumentele digitale puse la dispoziție de Prestator, în temeiul Contractului sau se răzgândește, fără a exista un caz de culpă în executarea obligațiilor contractuale de către Prestator, Beneficiarul nu este îndreptățit la restituirea prețului, iar dacă prețul a fost achitat numai parțial, obligațiile de plată asumate rămân valabile potrivit contractului. 

8.5. Pentru accesarea platformei Prestatorului este necesară existenta unei conexiuni la internet a Beneficiarului, Prestatorul nu poate garanta că serviciile oferite vor fi întotdeauna conforme cu dorințele Beneficiarului, neîntrerupte, la timp si fără erori, sau că erorile vor fi corectate în timp util, depinzând de furnizorul de servicii de internet a Beneficiarului, astfel Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru aceste disfuncționalități. 

8.6. Pentru utilizarea bunului digital, Beneficiarul va avea nevoie de o unitate  CD/DVD-reader. 

Art.9. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE 

9.1. Beneficiarul se obligă să păstreze confidențialitatea față de terți, să nu dezvăluie sub nicio formă și prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informații rezultate din/în legătură cu relația contractual dintre părți sau altor aspecte confidențiale aparținând Prestatorului, de care Beneficiarul a luat la cunoștință în orice mod pe durata contractului.  

9.2. Obligația de confidențialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menține și după data încetării prezentului Contract. Prin informații confidențiale se înțelege orice informație aparținând Prestatorului, autorilor sau terților cu care Prestatorul are relații de afaceri sau privind activitatea acestora și care este transmisă de către Prestator în executarea Contractului, precum și orice împrejurare relevantă legată de Prestator (inclusiv, dar fără a se limita la cele prevăzute mai jos), indiferent dacă această informație a fost transmisă de către Prestator sau terți, primită de către Beneficiar în formă scrisă, orală sau în orice alt mod și care se referă inclusiv dar nelimitat la:

 1. Planurile de afaceri, de marketing și financiare ale Prestatorului, precum și ale clienților acestuia și/sau ale terților cu care are relații de afaceri sau cu care intră în contact prin natura activității desfășurate;
 2. Sistemul organizatoric, informațional și de management al Prestatorului;
 3. Informații referitoare la numele clienților și furnizorilor Prestatorului, precum și orice alte informații referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent dacă în documentele respective figurează sau nu cuvintele “confidențial” ori “proprietate exclusivă”.

9.3. Beneficiarul declară și înțelege că va folosi informațiile confidențiale care îi parvin pe parcursul executării prezentului Contract numai în interesul și în scopul îndeplinirii obligațiilor sale contractuale și se obligă să nu le transmită terților, indiferent de motiv și indiferent de forma în care ar putea fi transmise. 

9.4 Beneficiarul este de acord cu folosirea imaginii, fotografiilor, vocii și a asemănării sale, denumite ”Informații personale”, de către Prestator în scopul promovării de către Prestator a serviciilor sale.  

9.5 Orice declarații sau interviuri, precum și dezvăluirea oricăror informații către media în legătură cu bunurile sau serviciile digitale furnizare de Prestator se poate face de Beneficiar numai cu acordul prealabil al Prestatorului, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege. 

 

Art.10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

10.1. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra bunurilor și serviciilor digitale, cursurilor, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de curs, în timpul procesului de formare sunt proprietatea exclusivă a Prestatorului și sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale. 

10.2.Denumirea, logo-ul, conținutul Site-ului, elementele grafice și de design, fotografiile, imaginile, semnele, textele, materialele video, precum și orice alte materiale transmise sub orice formă către Beneficiar (prin vizualizare directă pe site ori prin orice alte mijloace care aparțin sau au legătură cu Site-ul), precum și orice alte elemente ale site-ului sunt proprietatea Prestatorului și sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală. Prin excepție, nu aparțin Prestatorului materialele, de orice natură, puse la dispoziția Utilizatorilor/Cursanților pe Site cu privire la care s-a indicat un alt titular de drepturi de proprietate intelectuală ori pentru care s-a arătat sursa materialului.  

10.3. Beneficiarii nu dobândesc niciun drept de proprietate ori de altă natură asupra sau în legătură cu Site-ul și cu platformele Prestatorului, cu întregul conținut al acestora ori asupra, fără a se limita la acestea, suportului de curs, webinariilor, materialelor de învățare (de orice natură și sub orice formă), metodologiilor, bazelor de date, cursurilor, testelor online, temelor, conținutului ș.a.m.d. puse la dispoziție de către Prestator sau cu care Beneficiarul a avut contact cu prilejul furnizării Bunurilor și Serviciilor digitale (denumite Materiale). 

10.4. În sensul articolelor precedente, Materialele pot fi utilizate de Beneficiar exclusiv în scopul pentru care acestea au fost puse la dispoziție, în scop necomercial. Este strict interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, distribuirea totală sau parțială, în aceeași formă sau într-o formă modificată a Materialelor. 

10.5. De asemenea, Beneficiarilor le este interzis să realizeze acte care pot conduce la afectarea conținutului Site-ului și/sau a elementelor de securitate ale Site-ului ori a elementelor Site-ului menite să asigure protecția drepturilor de proprietate intelectuală și a datelor cu caracter personal.  

10.6. Încălcarea prevederilor prezentului capitol va atrage răspunderea potrivit legislației în vigoare. 

Art.11.  CLAUZA DE NECONCURENŢĂ 

11.1. Beneficiarul garantează și răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurență cu activitatea Prestatorului și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuși, angajați ori interpuși ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte cursuri care au obiect identic sau similar cu cel pus la dispoziția sa de către Prestator. 

11.2. În măsura în care această obligație este încălcată, Beneficiarul va fi ținut să acopere prejudiciul generat Prestatorului.   

 

Art.12.  ÎNCETAREA 

12.1. În cazul Beneficiarilor – consumatori: contractul dintre părți încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești ori alte formalități, în următoarele condiții:

 1. Prin îndeplinirea obiectului Contractului;
 2. Prin acordul ambelor Părți;
 3. Prin încetarea de către Beneficiarul-consumator, în caz de intervenire a unui caz de nefurnizarea sau neconformitate, în condițiile reglementate în prezentul Contract și în legislația aplicabilă în materia protecției consumatorilor. Beneficiarul îşi exercită dreptul de a înceta contractul printr-o declaraţie către Prestator prin care îşi exprimă decizia de a înceta contractul. Contractul încetează la data la care consumatorul transmite declaraţia către comerciant.
 4. Prin exercitarea de către Beneficiarul-consumator a dreptului de retragere în condițiile prevăzute în prezentul Contract.
 5. Prin rezoluțiune de către oricare dintre părți, în caz de încălcare a uneia sau mai multor obligații asumate prin Contract, cu notificarea prealabilă în vederea remedierii / executării obligațiilor, iar în caz de neexecutare în termen de 15 zile de la primirea notificării, contractul se consideră rezoluționat, fără a mai fi necesară vreo altă formalitate. 

12.2. În cazul Beneficiarilor – comercianți: contractul dintre părți încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești ori alte formalități, în următoarele condiții:

 1. Prin îndeplinirea obiectului Contractului;
 2. Prin acordul ambelor Părți;
 3. Prin reziliere/rezoluțiune, după caz, de către Prestator, în caz de încălcare de către Beneficiarul-comerciant a uneia sau mai multor obligații asumate prin Contract. În aceste situații, Prestatorul va notifica Beneficiarul în vederea remedierii/executării obligațiilor în termen de 5 zile și va avea posibilitatea de a suspenda furnizarea bunurilor și/sau serviciilor digitale de îndată. 
 4. prin denunțare unilaterală a Contractului, din inițiativa Prestatorului, cu acordarea unui termen de preaviz de 15 zile. 

12.3. În cazul neachitării în termen a bunurilor și / sau serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația furnizării bunurilor și serviciilor digitale comandate

12.4. Încetarea Contractului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente ale Beneficiarului.

 

Art.13. FORŢA MAJORĂ 

13.1. Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, aşa cum este definită de lege. 

13.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului și să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. 

13.3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

 

Art.14.  ALTE CLAUZE 

14.1. Beneficiarul nu va fi îndreptățit să cesioneze și/sau să transfere drepturile și/sau obligaţiile rezultând sau derivând din Contract către un terț fără consimțământul scris și prealabil al Prestatorului. 

14.2. Părţile înţeleg şi acceptă ca toate sumele primite din parteneriate, promovări şi/sau publicitate în legătură cu bunurile și serviciile digitale ce fac obiectul prezentului Contact revin exclusiv Prestatorului.

14.3 În cazul neachitării în mod integral și cu respectarea termenului de scadență a bunurilor și serviciilor digitale comandate, conform prevederilor contractuale, Prestatorul este absolvit de obligația furnizării bunurilor și serviciilor digitale.

14.4. Întârzierea la plată, peste data scadentă, dă dreptul Prestatorului de a întrerupe accesul la serviciile digitale până la achitarea sumelor cuvenite, potrivit prevederilor contractuale. 

14.5. Prestatorul are dreptul de a refuza accesul pe Site și/sau plasarea, procesarea, acceptarea și onorarea unei comenzi, respectiv anularea comenzii sau suspendarea furnizării bunurilor sau serviciilor digitale în următoarele situații, fără a se limita la acestea: 

 1. Prestatorul are suspiciuni rezonabile cu privire la identitatea Beneficiarului; 
 2. Prestatorul are suspiciuni rezonabile că Produsele și Serviciile digitale vor fi folosite în scopuri ilicite sau imorale ori în scopuri contrare prezentului Contract ori a legislației incidente;  
 3. Beneficiarul utilizează Site-ul și/sau Produsele și Serviciile digitale în mod abuziv, ilicit, imoral, ilegal;
 4. Plata/tranzacția nu a fost confirmată și/sau există suspiciuni rezonabile cu privire la aceasta;
 5. Beneficiarul are o conduită de natură a prejudicia drepturile, interesele și/sau imaginea Prestatorului,  a afiliaților săi ori a celorlalți Beneficiari;
 6. Beneficiarul furnizează date false, incorecte sau incomplete și/sau plasează comenzi false ori frauduloase; 
 7. Beneficiarul nu respectă instrucțiunile prevăzute pe Site privind efectuarea unei Comenzi și/sau utilizarea Site-ului/Produselor și Serviciilor digitale; 
 8. Beneficiarul utilizează Site-ul în alte scop decât cel de informare și plasare comenzi respectiv nelegitime ori încalcă oricare dintre prevederile prezentului Contract, termenelor și condițiilor Site-ului, ale politicilor proprii unora dintre Produsele și Serviciile digitale sau instrumentele/platformele puse la dispoziția Beneficiarului de către Prestator și/sau ale legislației în vigoare;
 9. Beneficiarul încalcă (sau există suspiciuni rezonabile că încălca) drepturile de proprietate intelectuală și / sau confidențialitatea informațiilor ce aparțin Prestatorului.

14.6. Dacă situațiile prevăzute mai sus constituie o încălcare a legii și/sau au generat prejudicii Prestatorului, Prestatorul va avea dreptul de a sesiza autoritățile competente pentru sancționarea persoanei vinovate și, de asemenea, dreptul de a parcurge toate procedurile prevăzute de lege în vederea reparării în integralitate a prejudiciilor suferite, prezente sau viitoare.  

 

Art.15. LITIGII 

15.1. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. 

15.2. În cazul în care părțile nu reușesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de drept comun în cazul Beneficiarilor-consumatori și de către instanțele de judecată din Timișoara în cazul Beneficiarilor-comercianți

 

Art.16.  CLAUZE FINALE 

16.1. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termene şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

16.2.  Clauzele prezentelor termene şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare. 

16.3. Prezentele termene şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române. 

16.4. Prezentele termene şi condiţii nu aduc atingere niciunui alt contract încheiat între Părţi.  

16.5. În cazul oricărui conflict, inconsecvențe, neconcordanțe sau dispoziții derogatorii între prezentele Termene și Condiții și prevederile oricărui contract încheiat cu Beneficiarul respectivul contract va prevala.  

16.6. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul document (Termene și condiții), varianta actualizată fiind disponibilă în permanență, în mod gratuit, pe Site, Secțiunea „Termene și condiții”.  

ANEXA 1

Informații privind exercitarea dreptului de retragere. Politica de retragere aplicabilă pentru persoanele fizice – consumatori conform OUG 34/2014

Prezenta politică se aplică numai în situația Beneficiarilor, care au calitatea de consumatori. 

 • Dreptul de retragere – reguli de aplicare

Perioada de retragere expiră după 14 zile: începând de la data încheierii contractului privind furnizarea de servicii digitale respectiv ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a bunurilor cu conținut digital. 

Excepții: 

Vă informăm că dreptul de retragere nu este aplicabil, printre altele, în oricare dintre următoarele situații: (i) după prestarea integrală a serviciilor sau (ii) pentru furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă a început executarea contractului; (iii) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare. 

De asemenea, posibilitatea de restituire a banilor inapoi se ofera in conditiile in care elevul participa la toate webinariile din cadrul cursului, isi realizeaza toate temele, conform indicatiilor oferite, insa, din varii motive, nu intelege materia. 

Astfel, vă rugăm să aveți în vedere următoarele: 

 1. Cu privire la bunul digital: Dreptul de retragere nu se aplică pentru bunul digital, dacă ați accesat deja cursul sau grupul de suport. Prestatorul nu este obligat la restituirea prețului în acest caz. 
 2. Cu privire la serviciile digitale: odată cu începerea executării contractului dintre dumneavoastră și Prestator și anume odată cu activarea contului de utilizator al dumneavoastră în vederea accesării platformei de către dvs., veți pierde dreptul de retragereîn condiţiile în care: ne-ați dat acordul prealabil expres pentru începerea prestării serviciilor digitale și ați confirmat că ați luat cunoştinţă de faptul că veți pierde dreptul de retragere în consecinţă. Astfel, după activarea contului dumneavoastră de utilizator în vederea accesării platformei nu mai aveți dreptul de retragere din contract, iar Prestatorul nu poate fi obligat la restituirea prețului.  

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. Dacă Beneficiarul nu își exercită dreptul de retragere înăuntrul termenului prevăzut mai sus, este decăzut din acest drept și nu va avea dreptul de a pretinde rambursarea sumei achitate.

 • Consecințele retragerii 

Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract si, in cazul in care se intrunesc toate conditiile cererii. 

Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.